Yükleniyor

Değerler Eğitimi

Okul öncesi dönem, gelişimin bütün alanlarında yoğun bir hareketliliğin yaşandığı, bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki ve dini gelişimin birçok açıdan temellerinin atıldığı ve yaklaşık yedi yaşlarına kadarki yaş aralığını kapsayan kritik bir dönemdir .
Okul öncesi dönemde değerler eğitimi verilirken bireysel, toplumsal ve ahlaki değerlere geniş kapsamlı bir eğitim anlayışı içerisinde bakılmalı, bu dönem çocuğun gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak tek bir alana yönelik değil tüm alanları bir bütün olarak kapsamalıdır. Bu şekilde verilen eğitimde çocuk, yetişkin bir birey olurken hem evrensel değerleri özümseyecek hem de kendisini ve yaşadığı toplumu anlamlandırma kabiliyetini bulacaktır.

Değerler eğitimi, iyiyi ve yapılması gerekeni gösterir. Hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğu da eğitimle öğrenilir. Hayat boyu bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değer eğitimi, âilede başlar, okul ile devâm eder. Eğitim, yetişmekte olan nesle, doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri sağlamakla ilgilenir. Eğitim bir binâ ise değerler onun tuğlalarıdır.

Değerler eğitimi ahlaki, kültürel, ruhsal ,toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunların içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanı olmuştur. Sevgi, cesaret, yardımlaşma, dostluk, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir. Çocuklarımıza değerlerimizin okullarda öğretilmesi sağlıklı bir toplum oluşturmak açısından son derece önemlidir. Onlara Matematik ve Türkçe derslerini öğretmek ne kadar önemliyse değerleri öğretmek de o kadar gereklidir. Öğretimin sâdece bilişsel yâni zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duyuşsal davranışlarının hepsinin geliştirilmesini yâni eğitimin bütünselliğini tamamlayan unsurlardan biri de değerler eğitimidir.

Niçin Değerler Eğitimi?

Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir:
— İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
— Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
— Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi?
— Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi?
— Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?
— Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli?
— Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi?
— Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?
— Yükselen şiddet eğilimleri,
— Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),
— Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,
— İş ahlâkında düşüş,
— Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,
— Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.
— Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur.
— Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir.
— Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır.
Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir.Ortak değerler oluşturamayan bir toplumunbütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda Değerler Eğitimi çalışması yapmamız gerektiğine inandık.

Değerler Eğitim Programının Amaçları

— İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
— Temel değerleri pekiştirmek,
— Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak,
— Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek,
— Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.